Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh Lễ An táng Lm Luy Trần Phúc Vỵ

print