Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 25 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 25 TN Năm A (Gợi Ý)

1-NL : Bao êm đềm

2-SH : Chúa không lầm

3-ĐC : TV 144

4-Alleluia 2

5-DL : Dâng Chúa

6-HL : Bao la tình Chúa.  2-Tình Chúa bao la

7-KL : Xin tri ân.

Alleluia 1 va 2
Bao em dem
BaoLaTinhChua (Bao la tinh chua yeu con menh mong nhu bien thai binh...)
Cau dap TV 144-CN 25A
Chuakhonglam
Dang Chua (Nay con dang Chua hoa mau Chua ban...)
Tinh Chua bao la
xintrian-at