Các Bài Hát Thánh Lễ CN 3 Mùa Chay C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  3 C  MC : Hãy  Sám  Hối

1-NL: Ca lên đi 7

2-SH: Con nay trở về

3-ĐC : TV 102

4-DL: Dâng Chúa Trời

5-HL: 1-Hãy trở về 2-Tự tình sám hối.

6-KL: Thánh lễ đã hết

calendi7
Cau dap TV 102 (CN 3 MC)
ConNayTroVe_hl
Dang Chua Troi 217 (Dang dang Chua troi lua thom nho chin do...)
haytrove
Thanh le da het
tutinhsamhoi