Các Bài Hát Thánh Lễ CN CGS Chịu Phép Rửa (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  Chúa  Giêsu  Chịu Phép  Rửa

1-NL: Đây là Lời Chúa phán

2-SH: Hãy trở về

3-ĐC : TV 103

4-Alleluia 2

5-DL: Dâng Chúa Trời

6-HL: 1-Đây là Con Ta. 2-Xin Ngôi Ba

7-KL: Thắp sáng trong con

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 103- CG chiu phep rua
Dang Chua Troi 217 (Dang dang Chua troi lua thom nho chin do...)
Day la Con Ta
Day la loi Chua phan
haytrove
ThapSangTrongCon_th
xinNgoiBa-kl