Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Gợi Ý) – File PDF

1-NL: Đi về nhà Chúa.

2-SH : Chúa nhân từ

3-ĐC TV 8

4-Alleluia 5

5-DL: Kính dâng Ba Ngôi

6-HL: 1- Một giọt sương.  2-Vinh quang Chúa

7-KL: Đem Tin mừng

ALLELUIA 5
Cau dap TV 8- Le Chua Ba Ngoi
ChuaNhanTu_kl
DemTinMung_mr
divenhaChua-th
MotGiotSuong_hl
vinhquangChua