Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

print

1-NL : Mừng các thánh

2-SH : Chúa nhân từ.

3-ĐC : TV 125

4-Alleliua các Thánh Tử đạo

5-DL : Máu chiên bò

6-HL : 1-Bài ca trên núi. 2-Ngày về

7-Khải hoàn ca

alleluia 2 cacthanhtudaoVietNam-pctn
baicatrennui
Cau dap TV 125-Tu dao
ChuaNhanTu_kl
khaihoanca
mauchienbo
mungcacthanh-hd
ngayve2