Học Kinh Thánh của cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ FILE NÉN: Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Dẫn nhập & Chương 1     Dan Nhap Luca.pptA More presentations from Nguyen Dien Luca 1,1-25.ppt a More presentations from Nguyen Dien Luca 1,26-80 More presentations from Nguyen Dien  

xem thêm

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Marco -Dẫn Nhập – Chương 1-2 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

TẢI VỀ: HOC TM MC DN  1-2 Dan nhap Mc Mc 01.1 More presentations from Nguyen Dien Mc 01.2 More presentations from Nguyen Dien   Mc Chuong 02 More presentations from Nguyen Dien More presentations from Nguyen Dien

xem thêm