Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 10,1-10) THỨ BA (Ga 10,22-30) THỨ TƯ (Ga 12,44-50) THỨ NĂM (Ga 13,16-20) THỨ SÁU (Ga 14,1-6) THỨ BẢY (Ga 14,7-14) THỨ HAI (Ga 10,1-10) Sứ điệp: CG là người chăn chiên nhân lành. Người đến để ban sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 6,22-20) THỨ BA (Ga 6,30-35) THỨ TƯ (Ga 6,35-40) THỨ NĂM (Ga 6,44-51) THỨ SÁU (Ga 6,52-59) THỨ BẢY (Ga 51,60,69) THỨ HAI (Ga 6,22-29) Sứ điệp: Con người cần công ăn việc làm để có của ăn nuôi thân. Nhưng cuộc sống không phải chỉ cần của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2  Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2  Phục Sinh THỨ HAI (Ga 3,1-8) THỨ BA (Ga 3,7b-15) THỨ TƯ (Ga 3,16-21) THỨ NĂM (Ga 3,31-36) THỨ SÁU (Ga 6,1-15) THỨ BẢY (Ga 6,16-21)  THỨ HAI (Ga 3,1-8) Sứ điệp: Con người được Thiên Chúa sinh ra từ muôn đời trong tình yêu. Nhưng tội lỗi đã hủy hoại sự sống …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh THỨ HAI TBN PS (Mt 28, 8-15) THỨ BA TBN PS (Ga 20,11-18) THỨ TƯ TBN PS (Lc 24,13-35) THỨ NĂM TBN PS (Lc 24,35-48) THỨ SÁU TBN PS (Ga 21,1-14) THỨ BẢY TBN PS (Mc 16,9-15) THỨ HAI TBN PS (Mt 28, 8-15) Sứ điệp: CG đã từ cõi …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13,21-33. 36-38) THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26,14-25) THỨ NĂM TUÂN THÁNH (Ga 13,1-15) THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19. 42) THỨ BẢY TUẦN THÁNH. THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) Sứ điệp: Tính ích kỷ và lòng tham lam khiến chúng …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay THỨ HAI (Ga 8, 1-11) THỨ BA (Ga 8,21-30) THỨ TƯ (Ga 8, 31-42) THỨ NĂM (Ga 8,51-59) THỨ SÁU (Ga 10, 32-42) THỨ BẢY TUẦN (Ga 11,45-57) THỨ HAI (Ga 8, 1-11) Sứ điệp: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa sẵn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay THỨ HAI (Ga 4, 43-54) THỨ BA (Ga 5,1-3a. 5-16) THỨ TƯ (Ga 5,17-30) THỨ NĂM (Ga 5,31-47) THỨ SÁU (Ga 7,1-2. 10, 25-30) THỨ BẢY (Ga 7,40-53) THỨ HAI (Ga 4, 43-54) Sứ điệp: Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ quan …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay THỨ HAI (Lc 4, 24-30) THỨ BA (Mt 18, 21-35) THỨ TƯ (Mt 5,17-19) THỨ NĂM (Lc 11,14-23) THỨ SÁU (Mt 12, 28b-34) THỨ BẢY (Lc 18, 9-14) THỨ HAI (Lc 4, 24-30) Sứ điệp: CG đã gặp chống đối ngay tại quê hương, nơi những người thân không chấp nhận …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY (Lc 6, 36-38) Sứ điệp: Chúa Cha nhân từ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 25, 31-46 Sứ điệp: Mỗi người sẽ phải …

xem thêm