Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 30 Thường Niên   Thứ hai (Lc 13,10-17) Sứ điệp: Lòng nhân từ bao dung của Chúa không bị giới hạn bởi những luật lệ. Chúa dạy ta không được tuân giữ luật lệ một cách máy móc, nhưng trên hết, phải có lòng thương xót. Cầu nguyện: Lạy CG, ông trưởng hội đường …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên 18/10  THÁNH LUCA THÁNH SỬ                                                                       Lc 10,1-9 Sứ điệp: Chúa sai người môn đệ đi truyền giáo trong một môi trường khó khăn, nguy hiểm để ban tặng bình an, giúp đỡ người đau yêu và loan báo Tin Mừng. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sai bảy mươi hai môn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên Thứ hai (Lc 11,29-32) Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đue để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Thế nhưng người Do Thái đã không tin. Đây cũng là thảm kịch của con người ngày nay. Cầu nguyện: Lạy CG, người Do Thái …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 27 Thường Niên   07/10 ĐỨC MẸ MÂN CÔI                                                                                       Lc 1,26-38 Sứ điệp: Qua Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Mẹ là Đấng Đầy Ơn và là Đấng Trung Gian đem Chúa đến cho con người. Hãy đến với Mẹ và phó thác cuộc đời …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 26 Thường Niên 29/09 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN Ga 1,47-51 Sứ điệp: Thiên thần và loài người đều có bổn phận và quyền lợi là phụng sự Thiên Chúa. Chính việc phụng sự Thiên Chúa đem lại hạnh phúc đời đời. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên các …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 25 Thường Niên           21/09 THÁNH MÁT-THÊU TÔNG ĐỒ                                                 Mt 9,9-13 Sứ điệp: Chúa Giê-su đang trên đường tìm kiếm và kêu gọi từng người sống đời thánh thiện đạo đức. Ta …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 24 Thường Niên Thứ hai (Lc 7,1-10) Sứ điệp: Nhận biết mình hèn kém bất xứng và hết lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, đó là niềm tin của viên đại đội trưởng mà CG đã khen ngợi và mời gọi ta bắt chước. Cầu nguyện: Lạy CG, trong quãng đời mục vụ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 23 Thường Niên Thứ hai (Lc 6,6-11) Sứ điệp: CG chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát, và như thế đối với người Do Thái là phạm luật. Nhưng qua đó, Ngài muốn nói với ta rằng: không có luật nào lớn hơn luật yêu thương. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 22 Thường Niên Thứ hai (Lc 4,16-30) Sứ điệp: CG là Đấng Thiên Sai cứu độ trần gian. Nhưng những người Do Thái đồng hương với Chúa đã từ chối tiếp nhận Ngài, vì Ngài đã không thỏa mãn những tham vọng trần thế của họ. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nhớ trong đoạn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên đi cái cốt lõi của đạo: lòng mến Chúa chân thật và yêu thương con người Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa đã than …

xem thêm