Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 9 Thường Niên Thứ hai (Mc 12,1-12) Sứ điệp: Đến muôn đời Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương mà Người đã thực hiện chương trình cứu độ. Dù ta phá vỡ chương trình của Người, Người vẫn một lòng yêu thương và tiếp tục thực hiện những việc kỳ diệu. Cầu nguyện: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh

 Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 16, 29-33) Sứ điệp: “Trong thế gian, các ngươi sẽ phải khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên, Ta đã thắng thế gian”. Đó là lời CG tiên báo và là niềm an ủi cho mỗi người chúng con. Cầu nguyện: Lạy CG, khác với mọi nhà chính …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 15,26-16,4a) Sứ điệp: Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Chính CTT sẽ nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này. Cầu nguyện: Lay CG, khi Chúa bị bắt …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 5 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 5 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 14,21-26) Sứ điệp: CG chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha  qua việc luôn vâng phục và thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”. Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa mời gọi con …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Thánh Phi-Líp-Phê Và Gia-Cô-Bê Tông Đồ

03/05 THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ         Ga. 14,6-14 Sứ điệp: Chúa Giê-su là con đường dẫn đến Chúa Cha. Qua Chúa Giê-su, con người biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, đón nhận sự sống từ Chúa Cha. Cơ sở của chân lý trên là Chúa Giê-su ở trong Chúa Cha và là một với Chúa Cha. …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 10,1-10) THỨ BA (Ga 10,22-30) THỨ TƯ (Ga 12,44-50) THỨ NĂM (Ga 13,16-20) THỨ SÁU (Ga 14,1-6) THỨ BẢY (Ga 14,7-14) THỨ HAI (Ga 10,1-10) Sứ điệp: CG là người chăn chiên nhân lành. Người đến để ban sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 3 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 6,22-20) THỨ BA (Ga 6,30-35) THỨ TƯ (Ga 6,35-40) THỨ NĂM (Ga 6,44-51) THỨ SÁU (Ga 6,52-59) THỨ BẢY (Ga 51,60,69) THỨ HAI (Ga 6,22-29) Sứ điệp: Con người cần công ăn việc làm để có của ăn nuôi thân. Nhưng cuộc sống không phải chỉ cần của …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2  Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 2  Phục Sinh THỨ HAI (Ga 3,1-8) THỨ BA (Ga 3,7b-15) THỨ TƯ (Ga 3,16-21) THỨ NĂM (Ga 3,31-36) THỨ SÁU (Ga 6,1-15) THỨ BẢY (Ga 6,16-21)  THỨ HAI (Ga 3,1-8) Sứ điệp: Con người được Thiên Chúa sinh ra từ muôn đời trong tình yêu. Nhưng tội lỗi đã hủy hoại sự sống …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh THỨ HAI TBN PS (Mt 28, 8-15) THỨ BA TBN PS (Ga 20,11-18) THỨ TƯ TBN PS (Lc 24,13-35) THỨ NĂM TBN PS (Lc 24,35-48) THỨ SÁU TBN PS (Ga 21,1-14) THỨ BẢY TBN PS (Mc 16,9-15) THỨ HAI TBN PS (Mt 28, 8-15) Sứ điệp: CG đã từ cõi …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13,21-33. 36-38) THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26,14-25) THỨ NĂM TUÂN THÁNH (Ga 13,1-15) THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19. 42) THỨ BẢY TUẦN THÁNH. THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) Sứ điệp: Tính ích kỷ và lòng tham lam khiến chúng …

xem thêm