Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh THỨ HAI TBN PS (Mt 28, 8-15) THỨ BA TBN PS (Ga 20,11-18) THỨ TƯ TBN PS (Lc 24,13-35) THỨ NĂM TBN PS (Lc 24,35-48) THỨ SÁU TBN PS (Ga 21,1-14) THỨ BẢY TBN PS (Mc 16,9-15) THỨ HAI TBN PS (Mt 28, 8-15) Sứ điệp: CG đã từ cõi …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần Thánh THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13,21-33. 36-38) THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26,14-25) THỨ NĂM TUÂN THÁNH (Ga 13,1-15) THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Ga 18,1-19. 42) THỨ BẢY TUẦN THÁNH. THỨ HAI TUẦN THÁNH (Ga 12,1-11) Sứ điệp: Tính ích kỷ và lòng tham lam khiến chúng …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần V Mùa Chay THỨ HAI (Ga 8, 1-11) THỨ BA (Ga 8,21-30) THỨ TƯ (Ga 8, 31-42) THỨ NĂM (Ga 8,51-59) THỨ SÁU (Ga 10, 32-42) THỨ BẢY TUẦN (Ga 11,45-57) THỨ HAI (Ga 8, 1-11) Sứ điệp: Trước mặt Thiên Chúa, mọi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa sẵn …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần IV Mùa Chay THỨ HAI (Ga 4, 43-54) THỨ BA (Ga 5,1-3a. 5-16) THỨ TƯ (Ga 5,17-30) THỨ NĂM (Ga 5,31-47) THỨ SÁU (Ga 7,1-2. 10, 25-30) THỨ BẢY (Ga 7,40-53) THỨ HAI (Ga 4, 43-54) Sứ điệp: Những người đồng hương của Chúa chối bỏ và khinh bỉ Chúa, nhưng viên sĩ quan …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần III Mùa Chay THỨ HAI (Lc 4, 24-30) THỨ BA (Mt 18, 21-35) THỨ TƯ (Mt 5,17-19) THỨ NĂM (Lc 11,14-23) THỨ SÁU (Mt 12, 28b-34) THỨ BẢY (Lc 18, 9-14) THỨ HAI (Lc 4, 24-30) Sứ điệp: CG đã gặp chống đối ngay tại quê hương, nơi những người thân không chấp nhận …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần II Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY (Lc 6, 36-38) Sứ điệp: Chúa Cha nhân từ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần I Mùa Chay THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY. THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY. THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY Mt 25, 31-46 Sứ điệp: Mỗi người sẽ phải …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9,22-25) THỨ SÁU SAU LỄ TRO (Mt 9, 14-15) THỨ BẢY SAU LỄ TRO.   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) Sứ điệp: Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần …

xem thêm