Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 16 TN.B

SCĐ CHÚA NHỰT 16 TN.B Chủ đề : Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên Ngài   “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn”  (Mc 6,34) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Gr 23,1-6) : Thiên Chúa trách các lãnh tụ do thái không chăm sóc đàn chiên Ngài giao …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ CN 15 TN B

SCĐ CHÚA NHỰT XV TN.B Chủ đề : Chúa sai chúng ta đi “Ngài gọi Nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một” (Mc 6,7) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Am 7,12-15) : Thiên Chúa sai ngôn sứ Amos đi nói tiên tri cho dân Israel. – Tin Mừng (Mc 6,7-13) : Đức Giêsu sai 12 tông đồ …

xem thêm