Tài Liệu

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (8): Vua Hêrôđê

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai?   VUA HÊRÔĐÊ Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy vua Hêrôđê. Vào giờ …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (7): Tổng Trấn Philatô

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai?   TỔNG TRẤN PHILATÔ Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy Tổng trấn Philatô. …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (6): Thượng Tế Caipha Và Những Nhà Lãnh Đạo Do Thái

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai? THƯỢNG TẾ CAIPHA VÀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO DO THÁI Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (5): Ông Simon Người Xirênê và Bà Veronica

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. 5. ÔNG SIMON NGƯỜI XIRÊNÊ VÀ BÀ VÊRÔNICA   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy ông Simon người Xirênê và bà Vêrônica. Simon người …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (4): Mađalêna

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống  Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ    Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. 4. MAĐALÊNA   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy Mađalêna. Cô đang đứng dưới chân Người, bên cạnh Đức Mẹ và tông đồ Gioan. …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (3): Giuđa

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai?   3. GIUĐA   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy Giuđa. Giờ này …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (2): Gioan và các Tông đồ Khác

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống  Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai? 2. GIOAN VÀ CÁC TÔNG ĐỒ KHÁC   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu …

xem thêm

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống (1): Tông Đồ Phêrô

Từ Trên Thánh Giá Nhìn Xuống Lm Carolo Hồ Bạc Xái chuyển ngữ     Nguyên bản tiếp Pháp: Ceux que Jesus voyait du haut de la Croix. A-D. Sertillanges, Editions de la Revue des Jeunes,Paris 1924. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu thấy những ai? 1. TÔNG ĐỒ PHÊRÔ   Từ trên Thánh Giá nhìn xuống, Chúa Giêsu nhìn thấy Phêrô, …

xem thêm

Suy Niệm Tuần Thánh

Suy Niệm Tuần Thánh (tiếp theo loạt bài 40 ngày suy niệm Mùa chay) Thứ Hai Tuần Thánh. Thứ Ba Tuần Thánh. Thứ Tư tuần thánh. Thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Sáu Tuần Thánh. Vọng Phục Sinh. Phục Sinh của Chúa Kitô. Sự Phục Sinh Của Đức Kitô Theo Tinh Thần Của Thánh  Phaolô. Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, …

xem thêm

Bài 36: Thánh Giá Cuộc Đời

Bài 36: Thánh Giá Cuộc Đời Thật lạ lùng bài thơ ngôn sứ diễn tả chi tiết cuộc đời Chúa Giêsu- đặc biệt trong sự thương khó của Ngài. Ðoạn sách tiên tri Isaia (50:4-9) tổ điểm một hình ảnh sinh động về sự chịu đựng của Chúa Giêsu và sự đơn độc đối phó để hoàn thành sự vụ …

xem thêm