Kỷ Yếu 60 Năm GPCT

Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập GPCT: Giới Thiệu Tổng Quát – tr.1-32

Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập GPCT tr.1-32 Giới Thiệu Tổng Quát  WGPCT: Trước đây BBT đã post file PDF lên Web GPCT cuốn Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập GPCT nhưng sau này không hiểu vì sao drive google không hiển thị file PDF đó được nữa. Vì thế nay BBT xin lần lượt đăng lại file PDF theo …

xem thêm