Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập GPCT: Giới Thiệu Tổng Quát – tr.1-32

print

Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập GPCT tr.1-32

Giới Thiệu Tổng Quát 

WGPCT: Trước đây BBT đã post file PDF lên Web GPCT cuốn Kỷ Yếu 60 Năm Thành Lập GPCT nhưng sau này không hiểu vì sao drive google không hiển thị file PDF đó được nữa. Vì thế nay BBT xin lần lượt đăng lại file PDF theo thiết kế của Web GPCT hiện tại. Thứ tự sẽ theo số trang trong cuốn Kỷ Yếu ( chỉ để xem chứ không tải về trọn file được) Mong quý vị thông cảm.

BBT/WGPCT

1-32 ghep