TTMV GPCT

Trực Tiếp Hội Hoa GPCT 2019:Chủ Đề: “Maria, Nữ Vương Các Gia Đình”.

 – Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019 Phần 2 Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019    – Youtube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.      

xem thêm

Trực Tiếp Hội Hoa Kính Dâng Mẹ Maria

Giáo Phận Cần Thơ Trung Tâm Mục Vụ 05.2019 TRỰC TIẾP HỘI HOA KÍNH DÂNG MẸ MARIA Chung niềm vui Tháng Hoa dâng Mẹ: Kính mời Quý vị hiệp thông với Hội Hoa 2019: Chủ đề: “MARIA, NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH”. Trực tiếp trên                             –  …

xem thêm

Video Trực Tiếp Lễ Giỗ Cha Fx Trương Bửu Diệp

Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ 4 cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Bế Mạc   Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   CANH THỨC ĐÊM Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019   Trực tiếp lễ giỗ Lễ thứ …

xem thêm