Cha Mt.Hoàng Đình Ninh về Sóc Trăng làm Linh Giám dòng MTG Cần Thơ.

print

Cha Mt.Hoàng Đình Ninh về Sóc Trăng làm Linh Giám dòng MTG Cần Thơ.

Một vài hình ảnh trong giờ chầu Thánh Thể lúc 10 giờ, ngày 23/07/2022, tại nhà nguyện dòng MTG.