Chúa Chữa Anh Mù Theo Điệu Lý Mỹ Hưng

print

Chúa Chữa Anh Mù

Matthêu Thiên Tình Khắt

 

Mc 10,46-52 

Lý Mỹ Hưng

Câu 1: Này đây, anh mù ở bên vệ đường, vừa nghe biết Ngài qua anh liền cất lên xin rằng : Lạy Ông là con Đa Vít Đấng hằng xót thương. Dân chúng la anh mà tiếng anh càng kêu. Chính Giê su mà thưa Ngài là con Đa vít, xót thương con mà, con người đui mù lầm than.

Câu 2: Người nghe, anh mù cất lên bao lời, lòng thương xót tràn dâng kêu người dẫn anh ta vào, kìa anh vừa nghe biết thế, áo choàng vứt đi, anh đến ngay bên và Chúa thương nhìn anh. Hỏi anh muốn gì? Anh mù, liền xin cho thấy, Chúa thương chữa lành anh mù bởi vì lòng tin.

Câu 3: Người ơi! Trong đời phải chăng ta mù, mù khi chẳng nhìn ra, đau buồn của anh em mình, mù khi, mà ta không biết Chúa là Chúa ta, nên sống bê tha đời biết bao sầu vương, đã quên con đường ân tình người Kitô hữu, Thế nên mau về cho Người chữa mù đời ta.