Chúa Giê Su Chịu Cám Dỗ Theo Điệu Lý Mỹ Hưng

print

Chúa Giê Su Chịu Cám Dỗ

Lý Mỹ Hưng

Câu 1: Này đây! Thánh Thần dẫn Giêsu vào. Chịu cám dỗ đầu tiên trước ngày giảng rao Tin Mừng. Và đây. Ngài không ăn uống cả ngày với đêm. Qua bốn mươi đêm Ngài giữ chay tịnh luôn. Thế nên bây giờ, trong lòng, Ngài đang thấy đói. Quỷ nhân cơ hội, đến gần bên Ngài mà thưa.

Câu 2: Kìa Ông! Nếu Ngài quả con Chúa Trời. Truyền cho đá này nên bánh mà để ăn no lòng. Này đây, Lời Giêsu đáp có lời Thánh Kinh: “Ta sống không nguyên nhờ bánh cơm mà thôi. Bởi do bao Lời Chúa Trời từ xưa tuyên phán”. Quỷ nghe xong liền đưa Người lên Đền Thờ xem.

Câu 3: Nhìn kia! Nếu Ngài quả con Chúa Trời. Nào gieo xuống liền đi. Bởi lời Thánh Kinh ghi rằng: “Ngài cho này muôn Thiên Sứ giữ gìn đỡ nâng, không để cho chân Ngài vấp đâu mà lo”. Chúa nghe xong liền ban rằng đừng nên thách thức. Chúa người tôn thờ, nhưng mà phụng thờ Người luôn.

Câu 4: Giờ đây. Quỷ liền chỉ Giêsu nhìn vào các nước trần gian với ngàn phú vinh trên đời. Và tôi, đều cho Ông hết chỉ cần đến đây. Ông hãy mau mau quỳ bái tôi mà thôi. Chúa Giêsu liền quát rằng: “Nào đi cho khuất. Phải luôn tôn thờ chỉ mình Chúa Trời mà thôi”.

Câu 5: Vừa nghe. Quỷ liền bỏ đi không lời. Và đây có ngàn muôn Thiên Thần đến ngay bên Người. Nhìn xem! Này Giêsu đã thắng rồi thế gian. Trong những gian nan, Ngài vẫn luôn bình an. Bởi do đêm ngày nguyện cầu nghiệm suy Kinh Thánh. Chúa nêu gương lành muôn đời cho người làm theo.

Câu 6: Còn ta ! Những lần ngã sa trong đời. Là do bởi mình không khẩn cầu giữ chay đêm ngày. Thì nay, mình mau suy gẫm với Lời Thánh Kinh. Xin Chúa thương ban niềm tín trung ngàn năm. Để ta không còn rơi vào vòng vây ma quỷ. Sống trong cuộc đời tôn thờ Chúa Trời ngàn năm.

Thiên Tình Khắt