Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ 03-10-2018

print

Đại Hội Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Cần Thơ

03-10-2018

Sáng ngày 03-10-2018, Quý Cha Ban Loan Báo Tin Mừng ( LBTM ) Giáo Phận Cần Thơ, cùng giáo dân trong 7 Hạt của Giáo Phận đã quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận. Để học hỏi và thảo luận cho chương trình LBTM trong Giáo Phận.

Chương trình đại hội diễn ra một ngày bắt đầu bằng Thánh Lễ cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng, Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban LBTM Giáo Phận chủ tế, Cha Giám đốc Trung Tâm giảng lễ, cùng hơn hai mươi Cha đồng tế và trên 300 giáo dân đại diện 7 Hạt đến tham dự. Cha giảng lễ chia sẽ LBTM là phải có “Niềm Vui”, như lời Đức Thánh Cha nhắc nhở trong “Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng”, và những kinh nghiệm thực tế trong việc mang Niềm Vui đến với mọi người.

Sau Thánh Lễ là chương trình học hỏi và thảo luận, với sự hiện diện của Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công – Giám đốc Hội Đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam, chia sẽ chuyên đề về LBTM với 3 đề tài và đưa ra mỗi đề tài 2 câu hỏi thảo luận:

Đề tài 1: Cuộc đời Kitô hữu

  • Qua Bí Tích Rửa Tội người Kitô hữu có sứ mạng LBTM.
  • Phân biệt 2 khía cạnh:

+ Hoạt động LBTM là hoạt động của Đức Tin

+ Nếu không LBTM là người yếu Đức Tin

Câu hỏi thảo luận:

1/ Kể một việc truyền giáo mà quý vị đang làm?

2/ Đâu là khó khăn nhất cản trở hoạt động truyền giáo của quý vị? Quý vị giải quyết khó khăn đó như thế nào?

Đề tài 2: Hai điểm chính:

  • Truyền giáo là chia sẽ Đức Tin
  • Nền tảng của sứ mạng với 4 chiều kích:

+ chiều kích Ba Ngôi

+ Chiều kích Kitô học

+ Chiều kích Thánh Linh học

+ Chiều kích Giáo Hội học

Câu hỏi thảo luận:

1/ Đâu là thuận lợi nhất khích lệ hoạt động truyền giáo của quý vị? Quý vị tận dụng cơ hội ấy như thế nào?

2/ Theo quý vị, chiều kích thần học nào quan trọng nhất trong 4 chiều kích nêu trên. Tại sao?

Đề tài 3: Hai điểm chính:

  • Cử hành tháng Truyền Giáo ngoại thường của Đức Thánh Cha vào Tháng 10 năm 2019 nhằm thúc đẩy và gia tăng ý thức missio ad gentes
  • 4 chiều kích phải làm:

+ Canh tân lại đời sống đức tin bằng cách sống với Chúa nhiều hơn.

+ Noi gương các Thánh Tử Đạo.

+ Đọc Thánh Kinh học hỏi Lời Chúa.

+ Học hỏi, Huấn luyện về Truyền giáo.

Câu hỏi thảo luận:

1/ Dựa vào 4 điều ĐHY gợi ý trên, quý vị hãy đề ra một kế hoạch truyền giáo cụ thể, bắt đầu từ Khánh nhật Truyền giáo năm 2018-đến Khánh nhật Truyền giáo năm 2019.

2/ Những ý kiến khác quý vị cần đóng góp cho Ban LBTM Giáo phận Cần Thơ.

Sau mỗi đề tài Ban LBTM chia thành phần tham dự ra 7 tổ để thảo luận và đúc kết đề tài. Kết thúc hội thảo Ban LBTM đúc kết lại những ý kiến chia sẽ và góp ý cho việc LBTM, và trao lại cho các Hạt về triển khai cho từng Họ đạo trong Giáo Phận. Đồng thời, đưa ra đường hướng thực hành cụ thể cho năm 2019.