Đáp Ca & CHL CN 4 Chay A – Lm Thái Nguyên

print

Nhập Lễ: Tâm tình sám hối:

 https://www.youtube.com/watch?v=g5h-iz201rU

Đáp Ca: TV 22. 

 

https://youtu.be/zIbrMznZl0k

Hiệp Lễ: Thông sáng hay mù tối: 

 

https://youtu.be/GUhd8Em8auQ