Đáp Ca & CHL Lễ Giáng Sinh – Lm Thái Nguyên

print

Lễ Đêm Gs

Lễ Giáng Sinh rạng đông:

Nhập Lễ   

Đáp ca

Hiệp Lễ

 Lễ Giáng Sinh ban ngày:

Nhập Lễ   

Đáp ca

Hiệp Lễ