Giáo xứ Thới Lai khai mạc tháng Mân Côi

print

Giáo xứ Thới Lai khai mạc tháng Mân Côi

chiều Chúa Nhật 01-10-2023