Hạt Bạc Liêu: Khánh Thành Nhà Thờ Họ Đạo Vĩnh Mỹ

print
KHANH THANH NT VINH MY