6/8/2022: Họ Đạo Bạc Liêu Đón Cha Phó Fx. Nguyễn Chu Quang Đạo

print

6/8/2022: Họ Đạo Bạc Liêu Đón Cha Phó Fx. Nguyễn Chu Quang Đạo