Họ Đạo Cồn Tròn: Rửa tội trẻ em và Rước Lễ Lần Đầu

print

Họ Đạo Cồn Tròn: Rửa tội trẻ em và Rước Lễ Lần Đầu

Rửa tội trẻ em

***

Rước Lễ Lần Đầu