Họ đạo Tắc Sậy đón Cha phó mới Giuse Nguyễn Văn Hiến.

print

Họ đạo Tắc Sậy đón Cha phó mới Giuse Nguyễn Văn Hiến.