1.8.2022: Họ Đạo Tắc Sậy Đón Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Tắc Sậy Đón Cha Phó Mới: Cha Phêrô  Nguyễn Minh Bân