Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B

print

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 19 Thường niên B

Ga 6,41-51

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống? ” 43 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau!44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

CÂU HỎI

1. Đọc Ga 6,41. Việc “người Do Thái” xầm xì về Đức Giêsu gợi cho ta về chuyện gì trong Cựu Ước? Đọc Xh 16,2-12; Ds 14,1-4.26-29.

2. Đọc Ga 6,42. Tại sao người Do Thái lại không tin Đức Giêsu là bánh từ trời xuống? Đọc thêm Ga 1,45.

3. Đọc Ga 6,33-51. Có bao nhiêu cụm từ từ trời xuống trong đoạn văn trên? Đức Giêsu khẳng định mình từ trời xuống nghĩa là gì? Một người từ trời xuống có thể có cha mẹ ở trần gian không?

4. Đọc Ga 6, 35-51. Có bao nhiêu cụm từ đến với tôi trong đoạn văn này? Tìm một cụm từ trong đoạn văn trên đồng nghĩa với cụm từ đến với tôi.

5. Đọc Ga 6,44-45. Theo bạn, để đến với Đức Giêsu và tin vào Ngài, cần những điều kiện gì?

6. Đọc Ga 6,27-51. Có bao nhiêu từ sự sống, sống đời đời, sống lại trong đoạn văn này. Làm sao để có được sự sống này?

 7. Đọc Ga 6,46. So sánh với Ga 1,18; 5,37. Đức Giêsu có phải là người duy nhất thấy Thiên Chúa Cha không? Ông Môsê có thấy Thiên Chúa diện đối diện không? Đọc Ds 12,7-8; Đnl 34,10; Xh 33,11-23; 34,29.

8. Đọc Ga 6,51. Bạn có thấy trong câu này có một từ xuất hiện lần đầu trong chương 6 này không? Bánh hằng sống bây giờ là gì? Được ban cho ai?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có kinh nghiệm thấy mình bị mất đức tin, rồi tìm lại được đức tin không? Bạn có thấy niềm tin vào Chúa Giêsu đem lại sức sống cho cuộc đời của bạn không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong Cựu Ước, khi đi trong sa mạc trên đường về Đất Hứa, con cái Israel đã phàn nàn, kêu trách ông Môsê khi họ bị đói (Xh 16,2-12). Ngay khi sắp vào Đất Hứa, họ cũng lẩm bẩm kêu trách Chúa và ông Môsê (Ds 14,1-4.26-29). Trong bài Phúc âm này, người Do Thái không kêu trách Đức Giêsu, nhưng họ chỉ xầm xì với nhau về câu nói của Đức Giêsu (Ga 6,41-43).

2. Người Do Thái không tin Đức Giêsu là bánh từ trời xuống (c.41) vì họ thừa biết cha mẹ của Đức Giêsu ở trần gian này là ai (c.42; xem thêm Ga 1,45). Theo họ, nếu Đức Giêsu có nguồn gốc ở trần gian thì Ngài không thể nói mình tự trời xuống được.

3. Trong đoạn Ga 6,33-51 có 4 lần Đức Giêsu nói mình là bánh từ trời xuống (cc.33.41.50.51), và 2 lần Đức Giêsu khẳng định: Tôi từ trời xuống (cc.38.42). Như thế từ trời xuống được nhắc đến 6 lần trong đoạn văn này. Người Kitô hữu tin Đức Giêsu là Thiên Chúa thật, là Ngôi Lời có từ vĩnh cửu (Ga 1,1). Nhưng vì muốn cứu độ nhân loại, Ngôi Lời đã thành người như chúng ta (Ga 1,14), và Ngài đã có cha, có mẹ như chúng ta. Đức Giêsu vừa có gốc thần linh, vừa có gốc nhân loại.

4. Trong Ga 6,35-51 có 5 cụm từ đến với tôi (cc.35.37.44.45). Khi đọc câu 35: Ai đến với tôi sẽ không hề đói; ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ, ta thấy cụm từ đến với tôi đồng nghĩa với cụm từ tin vào tôi.

5. Dựa theo Ga 6,44-45, để đến được với Đức Giêsu và tin vào Ngài, chúng ta cần chấp nhận sự lôi kéo của Chúa Cha, cần lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha. Chính Chúa Cha là Đấng lôi kéo và dạy chúng ta đến với Con của Ngài.

6. Trong Ga 6,27-51, có nhiều từ sự sống (cc.33.35.48.51), sống đời đời (cc.27.40.47.51), và sống lại (cc.39.40.44). Đế có sự sống ấy, cần đến với Đức Giêsu, tin vào Ngài, và ăn tấm bánh Ngài ban (cc.40.47.51).

7. Theo Phúc âm Gioan, Đức Giêsu là Đấng duy nhất thấy Chúa Cha (Ga 1,18; 5,37; 6,46). Dù trong Cựu Ước có nói ông Môsê gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện (Ds 12,7-8; Đnl 34,10; Xh 33,11), nhưng đây chỉ là những cuộc gặp gỡ trong một khoảng thời gian giữa Thiên Chúa cao cả và một thụ tạo thấp hèn (x. Xh 33,20-23). Còn Đức Giêsu là người luôn thấy Thiên Chúa Cha và gặp Thiên Chúa Cha trong tư cách là Thiên Chúa Con Một, luôn ở trong cung lòng Chúa Cha (Ga 1,18).

8. Đọc Ga 6,51 có một từ xuất hiện lần đầu ở chương này, đó là thịt. Ở đây Đức Giêsu không chỉ nói mình là bánh hằng sống từ trời xuống, Ngài còn nói mình sẽ ban bánh là chính thịt của mình cho sự sống của thế gian.