Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 23 Thường niên -B

 

Lời Chúa: (Mc 7,31-37)

Đức Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng

31Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Học hỏi:

1.  Đọc Mc 7,24 – 8,10. Cho biết ba phép lạ trong phần này diễn ra ở đất của ai?  Đất và người dân ở đây bị người Do-thái coi là gì?

2.  Bài Phúc âm hôm nay đi sau Mc 7,1-30.  Có gì liên hệ giữa Mc 7,1-30 với Mc 7,31-37 không?

3.  Đọc Mc 7,31. Hãy vẽ lại đường đi của Đức Giêsu qua câu này?

4.  So sánh Mc 7,31-37 với Mc 8,22-26. Có những điểm nào giống nhau giữa hai phép lạ trên? Hai phép lạ này đã làm cho lời ngôn sứ nào được ứng nghiệm? Đọc Is 35,5-6. 

5.  Đức Giêsu có hay đặt tay để chữa bệnh không ? Đọc Mc 5,23; 6,5; 7,32; 8,22. 25.

6.  Đức Giêsu có hay dùng nước miếng để chữa bệnh không ? Đọc Mc 7,33; 8,23; Ga 9,6. Nước miếng có công dụng gì?

7.  Tại sao thánh Mác-cô lại phải dịch nghĩa từ Épphatha cho độc giả hiểu? Xem Mc 3,17; 5,41; 7,11; 10,46; 14,36.

8.  Đức Giêsu ngước mắt lên trời để làm gì? Đọc Tv 123,1; Mc 6,41; 7,34;  Lc 18,13; Ga 11,41; 17,1.

9.  Bạn nghĩ gì về cách chữa bệnh của Đức Giêsu trong bài Phúc âm này?

10. Có khi nào tôi thấy mình bị điếc về mặt tâm linh không? Điều gì thường khiến tôi bị điếc?
      Có khi nào tôi thấy mình bị câm về mặt tâm linh không? Điều gì thường khiến tôi bị câm?
      Làm sao để khỏi điếc và câm về mặt tâm linh?                     

Nghe audio: