Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Bạc Liêu Tháng 11.2023

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Bạc Liêu Tháng 11.2023

 

TT

LINH MỤC

NHIỆM SỞ HIỆN NAY

NHIỆM SỞ MỚI

NGÀY ĐI/NGÀY ĐẾN

1

Phêrô Lê Việt Tân

Phó xứ Bến Bàu

Phó xứ Tắc Sậy

19.11.2023