Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Cần Thơ & Đại Hải

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Cần Thơ & Đại Hải

LỊCH THUYÊN CHUYỂN HẠT CẦN THƠ:

23/6: Cha Gs Nguyễn Hoàng Minh về Vĩnh Phát (Thánh Lễ 9 giờ sáng)

24/6: Cha Fx. Đinh Ngọc Triệu về Phụng Hiệp (chầu TT 10g) .

25/6: Cha Gs Đỗ Trung Nghĩa về  Chính Tòa (chầu TT 10g) .

26/6: Cha Pr. Trần Công Bằng về Tân Lộc. (Thánh Lễ 10 giờ sáng)

27/6: Cha Gs Lê Văn Tùng về Thới Lai   (Thánh Lễ 9 giờ sáng)

2/7: Cha Pr Nguyễn Trần Vũ nhậm sở Bình Thuỷ  (Thánh Lễ 9 giờ sáng)

7/7: Cha At Đặng Hữu Kha về Cái Tắc  (Thánh Lễ 9g30 giờ sáng)

8/7: Cha Pl Trương Hoàng Phong về Lộ 20 (Thánh Lễ 9g30 giờ sáng)

10/7: Cha Gs Nguyễn Văn Nhịp Về Trường Long (chầu TT 10g) .

14/7: Cha Pr Nguyễn Quang Mạng  phó biệt cư Phú Khởi (chầu TT 10g) .

LỊCH THUYÊN CHUYỂN HẠT ĐẠI HẢI:

22/6: Cha Pr. Trần Hoàng Diệu  về Ngan Rô (Thánh Lễ 9 giờ sáng)

23/6: Cha Gs Nguyễn Hoàng Minh về Vinh Phát (Thánh Lễ 9 giờ sáng)

24/6: Cha Fx. Đinh Ngọc Triệu về Phụng Hiệp (chầu TT lúc 9 giờ)

1/7: Cha Pr. Nguyễn Văn Siêng về Thiết An (Thánh Lễ 9 giờ)

21/7: Cha Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh về Tắc Sậy. (Thánh Lễ 9 giờ)