Lịch thuyên chuyển Linh Mục trong Hạt Đại Hải tháng 7/2022.

print

Lịch thuyên chuyển Linh Mục trong Hạt Đại Hải tháng 7/2022.

  1. Ngày 21/7/2022 Cha Pr. Văn Công Tặng về nhận xứ Thiết An, thánh lễ 9g ( áo trắng).
  2. Ngày 22/7/2022 Cha Gb. Nhan Nhật Trường về Xuân Hoà, chầu Thánh Thể lúc 9g.
  3. Ngày 26/7/2022 Cha Simon. Nguyễn Huỳnh Duy Anh về Kế Sách, chầu Thánh Thể lúc 9g.
  4. Ngày 03/8/2022 đưa Cha Gs. Hoàng Minh Dương về Vĩnh Thịnh, chầu Thánh Thể lúc 9g.