Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 07/2020

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 07/2020

CT: Ngày 06 Thứ Hai

VT: Ngày 07 Thứ Ba

TL:  Ngày 08 Thứ Tư

ĐH: Ngày 09 Thứ Năm

ST: Ngày 10 Thứ Sáu

 

BL: Ngày 13 Thứ Hai

CM: Ngày 14 Thứ Ba