Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 3 – Chẩn Đoán Hay Chuẩn Đoán

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 3 – Chẩn Đoán Hay Chuẩn Đoán

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

CHẨN ĐOÁN hay CHUẨN ĐOÁN

  

Chẩn đoán

Chẩn đoán (động từ). “chẩn” có nghĩa là xác định, phân biệt dựa theo những triệu chứng, dấu hiệu có sẵn. “đoán” có nghĩa là dựa vào một vài điểm đã thấy, đã biết để suy ra điều chưa rõ hoặc chưa xảy ra.

Như vậy, “Chẩn đoán” có nghĩa là xác định bệnh, dựa theo triệu chứng và kết quả xét nghiệm.

Ví dụ: Chẩn đoán bệnh có đúng thì điều trị mới có hiệu quả.

Thứ đến, chúng ta xét từ

Chuẩn đoán

“Chuẩn” có nghĩa là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để làm mẫu.

Thí dụ: Lấy người đứng bên trái làm chuẩn.

“Chuẩn” còn có nghĩa là vật được chọn làm mẫu để thể hiện một đơn vị đo lường.

Thí dụ: Chuẩn quốc gia.

“Chuẩn” cũng có nghĩa là cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội.

Thí dụ: Chuẩn chính tả.

Còn “Chuẩn đoán” thì tiếng Việt không có từ này.

Vì thế, “Chẩn đoán” mới là từ đúng.