Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 4 – Tựu Chung Hay Tựu Trung

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 4 – Tựu Chung Hay Tựu Trung


  

1. Trước hết, chúng ta xét từ “Tựu trung”.

“Tựu trung”: (tựu là tụ về; trung là ở giữa, trong, bên trong).

“Tựu trung” có nét nghĩa là nói chung hay tóm lại.

Như vậy, “Tựu trung” có nghĩa là “Biểu thị điều sắp nêu ra là cái chung chủ yếu nhất trong những điều vừa nói đến”.
Ví dụ: Mỗi người nói một cách, nhưng tựu trung đều tán thành.

2. Thứ đến, chúng ta xét từ “Tựu chung”.

“Tựu chung”: (tựu là tụ về, chung là cuối)

“Tựu chung” có nét nghĩa là tới cuối.

Như vậy, chính vì từ “Tựu trung” có nét nghĩa là nói chung hay tóm lại nên nhiều người đã hiểu lầm là “tựu chung lại” hay là “chung quy”.

Vì thế, từ đúng phải là “Tựu trung”.