Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 5 – Vô Hình Trung Hay Vô Hình Chung

print

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

VÔ HÌNH TRUNG hay VÔ HÌNH CHUNG

  
 

1. Trước hết, chúng ta xét từ “Vô hình trung”.

“Vô hình trung” là tiếng Hán Việt: “trung” là bên trong; “Vô hình trung” có nghĩa là “trong cái vô hình”.

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “Vô hình trung” là “tuy không có chủ định, không cố ý, nhưng tự nhiên lại là như thế”.

Ví dụ: “Anh không nói gì, vô hình trung đã làm hại nó”.

2.Thứ đến, chúng ta xét từ “Vô hình chung”.

“Vô hình chung”: “chung” là cuối.

Như vậy, từ “Vô hình chung” không có nghĩa gì cả.

Từ điển Tiếng Việt cũng không có từ “Vô hình chung”.

Vì thế, “Vô hình trung” mới là từ đúng.