Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 8: Sát Nhập Hay Sáp Nhập

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 8: Sát Nhập Hay Sáp Nhập

SÁT NHẬP HAY SÁP NHẬP


THẦY GIUSE NGUYỄN VĂN QUÝNH


  

“Sáp nhập” (động từ): “sáp” có nghĩa là cắm vào, cài vào; còn “nhập” có nghĩa là tham gia vào, đưa vào. Do vậy, “Sáp nhập” là nhập chung lại, gộp chung lại làm một.

Thí dụ: – Sáp nhập hai giáo xứ làm một.

  – Công ty A sáp nhập vào công ty B.

“Sát nhập”: “sát” có nghĩa là ngay bên cạnh, không còn khoảng cách. Từ “sát” là từ biến âm, biến thể của từ “sáp” mà ra. Tuy dùng từ “Sát nhập” cũng được chấp nhận nhưng không thật sự xác đáng.

Vì thế, chúng ta chỉ nên dùng từ “Sáp nhập”.