Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Câu Chuyện Hay Câu Truyện

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Câu Chuyện Hay Câu Truyện

           

1. Chuyện: 

Danh từ: chỉ sự việc được kể lại. 

Thí dụ: Chuyện đời xưa.

2. Truyện:

Danh từ: chỉ tác phẩm văn học miêu tả tính cách nhân vật và diễn biến sự kiện thông qua lời kể của nhà văn.

Thí dụ: Truyện Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà
.
Kết luận: “Chuyện” là những gì được kể bằng miệng, thuật lại một nội dung nào đó. 

Thí dụ: Câu chuyện thương tâm.
 
Còn “Truyện” là những gì được viết ra, trong một tác phẩm, mang tính hệ thống.

Thí dụ: Truyện cổ tích, Truyện ngắn, Truyện dài.

Như vậy, “Câu chuyện” mới là từ đúng.