Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Dành Giật hay Giành Giật

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Dành Giật hay Giành Giật

 

     

1. Dành giật 

“Dành” là động từ: có nghĩa là giữ lại để dùng về sau, để riêng cho ai, chia phần cho ai đó. “Dành” thường được dùng để nói đến sự tiết kiệm, cất giữ, xác định quyền sở hữu.

Thí dụ:

– Anh dành cái bánh này cho em

– Cha mẹ để dành tài sản cho con cái

2. Giành giật 

“Giành” cũng là động từ: có nghĩa là cố dùng sức lực để lấy về cho mình, cố gắng để đạt cho được, tranh chấp cái gì đó. “Giành” thường được dùng để thể hiện sự tranh đoạt, chiếm lấy của người khác.

Thí dụ:

– Vũ Thị Trang giành được ngôi á quân tại Giải Cầu lông quốc tế Maldives 2019 

– Anh chị em trong nhà không nên giành quyền lợi của nhau

Giành giật có nghĩa là tranh cướp, chiếm đoạt.

Thí dụ:

– Các công ty thường hay giành giật thị trường của nhau

Vậy nên, “giành giật” mới là từ đúng.

Còn “dành giật” là viết sai chính tả.