Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Sơ Xuất hay Sơ Suất

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Sơ Xuất hay Sơ Suất

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

 SƠ SUẤT HAY SƠ XUẤT

  

“Xuất” và “Suất” là hai từ Hán-Việt, có ý nghĩa khác hẳn nhau.

“Xuất” (động từ): có nghĩa là “đưa ra”, “cho ra”.

Thí dụ: xuất bản, xuất hành, xuất ngoại, xuất phát…

“Suất” (danh từ): có nghĩa là “một phần của tổng thể”, “phần được chia ra”.
 

Thí dụ: suất cơm, suất ăn, suất quà…

Như vậy, “Sơ suất” có nghĩa là “phần thiếu sót nhỏ”, do không cẩn thận để xảy ra sai sót. Còn từ “Sơ xuất” thì không có trong tiếng Việt.

Thế nên, “Sơ suất” mới là từ đúng.