Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (1796-1838) – Lễ ngày 05 tháng 09.

print