Thi Ca Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên C

print

Thi Ca Suy Niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên C

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. C
(Luca 9: 51-62)
THEO THẦY

cn13tnc
Ba năm rao giảng Tin Mừng,
Thời gian đã mãn, Chúa dừng nơi đây.
Lên đường thành Thánh đong đầy,
Giê-ru-sa-lém, ngất ngây hương trời.

Hành trình muôn nẻo nhiều nơi,
Không người đón tiếp, lại khơi hận thù.
Sa-ma-ri-a dập trù,
Môn đồ nóng giận, dọa hù lửa thiêu.

Giê-su quở trách đừng liều,
Tinh thần bác ái, cao siêu cứu đời.
Trên đường mấy kẻ nghe lời,
Muốn xin theo Chúa, đáp mời dấn thân.

Nơi đâu Thầy đến canh tân,
Con đi theo sát, góp phần học khôn.
Quay nhìn mấy kẻ đồng môn,
Chim trời có tổ, con chồn có hang.

Gối đầu chẳng có lang thang,
Nay đây mai đó, cái bang đồng thuyền.
Tín trung giữ vững lệnh truyền,
Hướng về phía trước, lời khuyên theo Thầy.