Thông Báo Danh Sách Bổ Sung Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ Được Bổ Nhiệm Năm 2020

print