Trong thánh lễ, khi chúc bình an, nên cúi mình hay bắt tay?

print