Trực Tiếp Hội Hoa GPCT 2019:Chủ Đề: “Maria, Nữ Vương Các Gia Đình”.

print

 – Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Phần 2

Người đăng: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ vào Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

 

 – Youtube: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.