Vài hình ảnh trong lễ an táng Ông Cố Phêrô Trần Hùng Dũng tại Nhà thờ Bãi Giá

print

Vài hình ảnh trong lễ an táng Ông Cố Phêrô Trần Hùng Dũng

tại Nhà thờ Bãi Giá