25/4/2022: Cha Micae Nguyễn Khắc Đệ nhận Họ Phêrô (Bạc Liêu)

print