43. Xin ơn nhiệt thành

print

43. Xin ơn nhiệt thành

 “Bất cứ làm việc gì, hãy tận tâm như thể làm cho Chúa.” 

(Cl 3, 23)

Lạy Chúa Giêsu!

Ước chi lòng nhiệt thành nhà Chúa

đêm ngày nung nấu con!

 

Mọi việc trở nên khó khăn và nặng nề,

khi lòng con đã mất lửa say mê.

Con hay nhiệt thành giữa đám đông,

để người ta thấy lao công của mình,

Ít khi con nhiệt thành với điều hèn mọn,

chỉ âm thầm để Chúa biết mà thôi.

 

Con vẫn nặng lòng bởi cái “tôi”,

nên tâm tính vẫn thường hay thay đổi,

làm việc gì cũng muốn mình được nổi.

Chỉ có rơm rác trôi sông thì mới nổi,

vàng bạc đá quí chìm xuống sâu.

 

Nhiệt thành mà không khiêm tốn,

con chỉ gây thêm khốn đốn.

Nhiệt thành mà không đạo đức,

con chỉ gây chia rẽ và bực tức.

Nhiệt thành mà thiếu hiểu biết,

con chỉ gây ra hiểu lầm và nghi kị.

Nhiệt thành mà không khôn ngoan,

nên con chỉ gây ra hư hại và thất bại.

 

Xin cho con lòng nhiệt thành chân chính,

dám hăng say sống sứ mệnh đời mình,

là nhiệt tâm lo xây dựng Nước Chúa. Amen.