Bài Ca Ý Lực Sống CN 4 Phục Sinh B: Ta là mục tử.

print

CN IV PHỤC SINH (B)-Ta là mục tử