Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 18 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 18 TN B

Đáp Ca. TV 77:

 

 

Alleluia:

 

 

Hiệp lễ: Bánh trường sinh: